Novosti

Obavještenje za članove

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sastanak i druženje koje smo ove godine organizovali u ugodnom ambijentu hotela JELENA u BANJALUCI 30.01.2016. (subota) godine sa početkom u 14:00 časova.  

Prvi dio sastanka će biti posvećen aktulenim pitanjima iz domena porodične medicine, pedrijatrije i ginekologije, konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, dijagnostike te medicine rada.  Tokom drugog dijela sastanka će biti razmatrani problemi rada Udruženja u predhodnom periodu te donijeti određeni zaključci u cijlu boljeg i efikasnijeg funkconisanja Udružeja u narednom periodu.

Želimo da istaknemo da je od neprocjenjivog značaja, zbog daljnjeg odvijanja procesa integracije privatnog sektora da što veći broj članova Udruženja bude prisutan jer time još dodatno dajemo snagu ovom sastanku i poticaj da se Institucije još snažnije „okrenu“ privatnom sektoru i u budućem periodu.

U večernjim satima se planira atraktivan program van hotela u restoranu SPLAV u Banja Luci.

Upravni odbor Udruženja je na svom redovnom sastanku odredio kotizaciju u visini od 50 KM u koju je uključeno korišćenje konferencijske sale, zajednički ručak na bazi šedskog stola u pauzi sastanka te piće za vrijeme ručka i pauze. Kotizacija ne pokriva troškove večernjeg druženja u restoranu SPLAV.

 Smještaj u hotelu Jelena je organizovan po povlaštenim cijenama za članove Udruženja te je moguće sve detalje oko smještaja kao i rezervaciju izvršiti na brojeve telefona 051 329 200.

Za prisustvovanje sastanku obavezna je prijava putem mela Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem telefona 065 565 393.

Seminaru i sastanku mogu prisustvovati članovi Udruženja koji su izmirili redovne mjesečne obaveze (članarinu) i priložili dokaz o uplati kotizacije od 50 KM (kotizacija se može platiti i na licu mjesta po dalasku)

Molimo da članovi dođu na vrijeme da bi se prije početka sastanka obavila registracija i ostale formalnosti  kako bi na vrijeme počeli sa radom. 

 

Odlaganje med. otpada

Poštovani  članovi  Udruženja,

Koristim priliku da Vas obavijestim da je Udruženje doktora medicine privatne prakse RS sklopilo Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji  sa firmom ECO GROUP d.o.o. u cilju zbrinjavanja,transporta i prerade medicnskog infektivnog otpada koji nastaje u procesu  obavljanja djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Za članove udruženja je ponuđen je paušalni  iznos na godišnjem nivou  i to za dvije kategorije:

1.ZU članovi Udruženja na teritoriji grada Banja Luka    198,90 KM sa uračunatim PDV

2.ZU članovi Udruženja van teritorije grada Banja luka     257,40 KM sa uračunatim PDV.

Ponuđena nam je i isporuka prateće ambalaže  i to:

 

1.kutija za oštre predmete  0,50 L     1,50 KM +PDV

2.kutija za oštre predmete  2,35 L       3,00 KM+PDV

3.kanta za infektivni otpad  10 L           5,00 KM+PDV

4.kanta za farmaceutski otpad  10L      5,00 KM+PDV

5.kese za inf.med.otad  15L(10/1)         1,90KM+PDV

Ukoliko ste zainteresovani sa saradnju sa gore navedenom irmom potrebno je da se javite na dolje navedene kontakte radi  sklapanja Ugovora vaše zdravstvene ustanove sa firmom Ecogroup doo .

Ecogroup d.o.o. ,Banja Luka,Dositeja Obradovića  1,

www.ecogroupdoo.com

E-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ,

tel  051 211 944, fax 051 215 944.

 

Lijep pozdrav,

Gordana Šukalo,predsjednica UO Udruženja 

   

Sertifikacija Bijeljina - FOTO

   

Sertifikacija Banja Luka - FOTO

   

Obavještenje za SERTIFIKACIJU

TERMINI EDUKACIJA I SEMINARA KOJI SU OBAVEZNI  U SKLOPU PROCESA SERTIFIKACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MORAJU SE OBAVITI   DO TERMINA ZA PREDOCJENJIVANJE

BANJA LUKA

1. HOTEL Ćetojević, 22.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. HOTEL Fortuna, 05.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante ispecijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2.Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3.Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

 

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove( doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata) .Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci  o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

BIJELJINA ,Etno selo Stanišić

1. 29.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. 12.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante i specijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2. Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3. Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove (doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata).Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM  PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

NAPOMENA U kotizaciju je uračunato prisiustvovanje edukacijama,piće i hrana u pauzama predavanja te troškovi  organizacije skupova. Obavezna je uplata članarine za 2014.godinu do 20 marta o.g. radi izmirivanja obaveza koje je Udruženje preuzelo prema  konsultantu za sertifikaciju.Ustanove koje nisu izmirile svoje obaveze neće biti u mogućnosti preuzeti dokumentaciju koja je obavezna  u provođenju procesa sertifikacije.


   

Zaključci sa Radnog sastanka u Tesliću

 ZAKLJUČCI SA RADNOG SASTANKA održanog u Tesliću, Hotel Kardijal, 13.12.2013.
„DALJA PERSPEKTIVA PRIVATNOG SEKTORA
UNUTAR ZDRAVSTVENOG SISTEMA RS“
 
Radnom sastanku su prisustvovali ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske dr Dragan Bogdanić sa saradnicima,direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske mr sc Darko Tomaš sa saradnicima,doc dr Severin Rakić,Institut za javno zdravstvo Republike Srpske te članovi Udruženja,doktori medicne i vlasnici privatnih zdravstvenih ustanova iz Banja Luke,Prijedora,Prnjavora,Kotor Varoši,Dervente,Bijeljine,Ugljevika,Trebinja,Laktaša,Teslića,Doboja,Šamca,Novog Grada,Srpca.
Na osnovu opsežne rasprave u kojoj je dat osvrt i na rezultate dosadašnje saradnje i partnerstva javnog i privatnog sektora, zaključeno je sljedeće:
 
I Opšti stavovi
 
1. Od neprocjenjivog je značaja dalje podizanje standarda, dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Te ciljeve nije moguće postići u optimalnoj mjeri bez angažovanja privatnih zdravstvenih ustanova i zato se uključenost privatnog sektora u zdravstveni sistem ne može dovoditi u pitanje, već pažnju treba usmjeriti na dalju dogradnju i unapređenje partnerstva javnog i privatnog sektora.
2. Uključenost privatnog sektora u zdravstveni sistem treba da se zasniva na jedinstvenim pravilima i standardima uz efikasniju kontrolu njihove suštinske primjene. U tom kontekstu, potrebno je redefinisati postojeće standarde zdravstvene usluge (broj pregleda,dužina trajanja pregleda, rokovi za obavljanje pregleda, uslovi za zakazivanje pregleda, pružanje usluga izvan sjedišta ustanove i i sl.).
3. S ciljem povećanja kvaliteta zdravstvene usluge i veće siguranosti za pacijenta, neophodno je sve privatne zdravstvene ustanove koje su u mreži obuhvatiti obavezujućom sertifikacijom, a radi postizanja većih rezultata od standardnih, obezbijediti i finansijki podsticaj za viši stepen kvaliteta kroz proces akreditacije.
 
II Projekat poboljšanja dostupnosti KSZ-a i ugovaranje dijagnostičkih usluga
 
Projekat KSZ je znatno doprinio poboljšanju dostupnosti zdravstvene usluge i zadovoljstvu pacijenata, a njegov koncept je kao dobar primjer prepoznat i izvan naših granica. S obzirom da se krajem 2014.godine završava period na koji su zaključeni ugovori sa privatnim zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga KSZ, neophodno je:
1. Uraditi analizu rezultata dosadašnjeg angažovanja privatnih zdravstvenih ustanova u pružanju usluga KSZ i na osnovu toga definisati okvir za ugovaranje ovih usluga u narednom periodu. S ciljem poboljšanja ugovornog odnosa davalaca i finansijera usluga, potrebno je identifikovati sve primjere gdje nije postignut zadovoljavajući rezultat, utvrditi uzroke i budućim ugovorom odrediti jasnija pravila koja će olakšati kontrolu i doprinijeti da sve ustanove koje ugovore uslugu u potpunosti primjenjuju propisane standarde.
2. Model dva finansiranja dijagnostičkih usluga, prema onome kako je sada definisan, ne pruža ni minimum siguranosti davaocima usluga.
Uvažavajući finansijske okolnosti koje su na to uticale, ipak je neophodno odrediti minimalnu vrijednost boda, a sva umanjenja ugovorenih sredstava ograniči na maksimalno 10 %.
 
III Planski razvoj javnog i privatnog sektora
 
Ograničene finansijske mogućnosti i konstantan rast potreba za zdravstvenom zaštitom, nameću potrebu da se više nego do sada posveti požanja planskom razvoju zdravstvenog sistema u smislu razvijanja onog što je neophodno i sprečavanja hiperprodukcije onoga čega već ima dovoljno i što vodi u nelojalnu konkurenciju. U vezi s tim potrebno je:
1. Pristupiti izradi plana mreže zdravstvene službe, kojim će biti definisane sve potrebe i prema vertikali i prema horizonrali, a naročito:
 potrebni ljudski resursi za sve referalne nivoe zdravstvene zaštite i to za svaku lokalnu zajednicu, a onda i RS u cijelini; na osnovu ovoga bi bilo moguće utvrditi„uska grla“ u javnom sektoru koje bi trebalo prevazići uključivanjem privatnih ustanova koje bi na osnovu tog principa trebalo da postanu dio jedinstvene mreže zdravstvene službe;
 srednjoročni i dugoročni planovi specijalizacija kojima bi trebalo stimulisati specijalizacije iz onih oblasti u kojima postoje uska grla i duge liste čekanja; planiranje i finansiranje specijalizacija trebalo bi da bude u nadležnosti Republike, uključujući i pravo da planski raspoređuje kadrove čiju je specijalizaciju finansirala.
 s obzirom na znatno više normative broja stanovnika po jednom ljekaru u RS nego u drugim zemljama regiona, potrebno je i ovaj segment obuhvatiti planom u smislu da se definiše dinamika smanjenja normativa u skladu sa raspoloživim novcem i raspoloživim kadrom .
2. Potrebno je zadržati dosadašnji pristup da privatni sektor ne smije da bude nelojalna konkurencija javnom sektoru, već partner u onom dijelu gdje je insuficijentan javni sektor ili je država procijenila da ne želi ( jer joj nije isplativo) ili ne može( nema finansijiskih sredstava ) da razvija određeni sektor ili neku specifičnu uslugu. Pri tome je potrebno da se prava i obaveze između FZO RS i javnog odnosno privatnog partnera izvršavaju na ravnopravnoj osnovi u oba smjera. U vezi s navedenim, uključivanje privatnog sektora u zdravstveni sistem trebalo bi bazirati na sljedećim principima:
 usluge koje se ne rade u javnom sektoru i za koje javni sektor nema interesa da ih razvija,
 usluge za koje javni sektor ne može da obezbjedi optimalnu dostupnost (primjer KSZa)
 usluge koje su eventualno zbog modela plaćanja jefitinije nego u javnom sektoru.
3. Saradnja s privatnim sektorom bila je znatno olakšana postojanjem Udruženja doktora medicine private prakse. U vezi s tim potrebno je još više osnažiti Udruženje kao organizaciju koja predstavlja najveći broj vlasnika i doktora medicine širom Republike Srpske, a u tom kontekstu razmotriti i mogućnost potpisivanja memorandum o saradnji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i FZO RS, s jedne i Udruženja s druge strane.
4. S obzirom da je dosadašnja uključenost privatnog sektora u zdravstveni sistem dala zapažene rezultate, što se naročito vidi kroz povećanje procenta zadovoljnih pacijenata, potrebno je posvetiti više pažnje medijskoj promociji ulozi privatnih zdravstvenih ustanova u tim rezultatima, što je u prethodnom period bilo zapostavljeno.
   

Video prilog sa sastanka iz Teslića

 

 21:40 Prilog o sastanku u Tesliću 13.12.2013. godine.

Izjave Dr Miodraga Marjanovića, Predsjednika Udruženja, Ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.

 

 

   
   

Radni sastanak i Redovna Skupština

Poštovane koleginice/kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavam da će se  13. i 14. decembra ove godine u Hotelu Kardial  u Tesliću održati radni sastanak i redovna godišnja Skupština Udruženja, na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja.

Redovni radni sastanak će se održati 13. decembra sa početkom u 14 časova i sastojat će se iz dva dijela. U prvom dijelu ćemo se baviti procesom sertifikacije i popunjavanjem upitnika što je  obaveza za  sve zdravstvene ustanove  i to je ono što se mora dostaviti ASKVI do kraja ove godine. U drugom dijelu radnog sastanka ćemo se baviti vrlo važnim otvorenim pitanjima funkcionisanja privatnog sektora unutar zdravstvenog sistema Republike Srpske. Kako bi lakše odgovorili na izazove koji su pred nama sasatnku će prisustvovati predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Svoje prisustvo i aktivno ušešće na sastanku potvrdio je i akuelni ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Repubile Srpske  dr Dragan Bogdanić.

Drugi dio ovog događaja je redovna godišnja Skupština Udruženja i ona će se održati 14.decembra sa početkom u 10 časova.

U pauzi sastanka je predviđen koktel . Svečana večera je plairana za 13. decembra oko 20 časova.

Hotel Kardial je ponudio speciijalne uslove za boravak za vrijeme trajanja ovog događaja za naše članove .

 

 VRSTA SOBE
 HOTEL KARDIJAL - noćenje sa doručkom  (cijena po osobi)
 Jednokrevetna soba
  95,00 KM
 Dvokrevetna soba
  76,00 KM

 U cijenu smještaja je uključeno:

- korišćenje bazena u Medical&Wellness centru "Stara Banja" u hotelu Kardijal

Doplate po osobi:

- Boravišna taksa i osiguranje dnevno 1,80 KM po osobi

- Prijava boravka 1,00 KM, jednokratno po dolasku po osobi.

Rezervacije se mogu izvršiti na broj telefona Hotela Kardijal 053 410 030 

Kotizacija za učešće iznosi 50,00 KM po osobi (podrazumjeva pristup radnim sastancima, štampani materijal, piće za vrijeme pauza, svečana večera)

Uplate kotizacije se mogu izvršiti na žiro račun Udruženja kod Nove Banke A.D. broj 555-007-00218828-75 ili lično prilikom dolaska i registracije.

 

Prisutnost na ovom događaju je obavezno za sve članove Udruženja.

 

Molim Vas da nam što prije potvrdite dolazak e mailom ili na tel 065 565 393 radi efikasnije organizacije

Unaprijed se radujem zajedničkom radu i druženju

 

Predsjednica Upravnog odbora

Mr. sci Gordana Šukalo Dr med

specijalista otorinolaringologije

 

   

Seminar "Proces sertifikacije"

Poštovani ,

Ovim putem vas obavještavam da Udruženje doktora medicine privatne prakse RS  21. juna 2013. godine u hotelu Grand u Banja Luci organizuje SEMINAR na temu „Proces sertifikacije u privatnim zdravstvenim ustanovama“.

Ušesnici ovog seminara su vlasnici, direktori, ljekari – odgovorna lica  u privatnim zdravstvenim ustanovama sa teritorije Republike Srpske. Sve zdravstvene ustanove su prema važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09) obavezne da  pristupe procesu sticanja statusa  sertifikovane zdravstvene ustanove.

Udruženje je uključeno u ovaj veliki projekat te ćemo biti u mogućnosti Vam pomoći u procesu pripreme i koordinisati sam proces sertifikacije do konačnog sticanja statusa sertifikovane zdravstvene ustanove.

Svi učesnici seminara će dobiti  SERTIFIKAT  o ispunjenosti uslova  za  pristupanje pripremama za proces sertifikacije zdravstvene ustanove u sklopu Akcionog plana sprovođenja  pripremnih  i ostalih aktivnosti koji će biti koordiniran od strane Udruženja.

14.30  - 15 00                     - Registarcija učesnika

15 00 . 15. 10                    - OTVARANJE  SEMINARA

15.10 -15.40                        - „Sertifikacija kao element unapređenja sigurnosti zdravstvene zaštite Repulike Srpske“

   Dr Siniša Stević , Dr Vesna Vujić-Aleksić / Agencija za sertifikaciju,akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA)

 

15.40.-16.00                        - „Iskustva i uloga Farmaceutskog društva RS u procesu priprema za sertifikaciju apoteka“

Prim. Mr ph. Rada Amidžić, specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova / Farmaceutsko društvo Republike Srpske

 

- Diskusija i usvajanje zaključaka

 

Dostaviti  na e mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli potrebne podatke za predizradu SERTIFIKATA

1. TAČAN NAZIV I ADRESA ZDRAVSTVENE USTANOVE

2. IME I PREZIME UČESNIKA

4. POTVRDA O UPLATI KOTIZACIJE

5. POTVRDA DA SU IZMIRENE OBAVEZE PREMA UDRUŽENJU ZA 2013. GODINU

 

Rok za prijavu učešća i uplatu kotizacije 17.06.2013.

Kotizacija  50,00 KM

Kotizaciju uplatititi na dolje navedeni Žiro račun Udruženja

Nova Banka A.D.  5550070021882875

JIB 4402173550001

 

   

Slike sa stručnog sastanka o alergijama

   

Strana 1 od 3

Sponzori